Tuesday, March 30, 2021

Self Study Course परीक्षेबाबत महत्वाची सूचना

Self Study Course परीक्षेबाबत महत्वाची सूचना (बी. ए., बी. कॉम.. बी. एस्सी. व बी. सी. ए. भाग - १ सत्र - १ साठी "लोकशाही, निवडणूक व सुशासन", सत्र - २ साठी "योगा". बी. ए., बी. कॉम.. बी. एस्सी. व बी. सी. ए. भाग - ३ सत्र - ५ साठी "Introduction to Constitution of India")